Algemene spelvoorwaarden voor de stemactie Harper's Bazaar Women of the Year 2021

 1. Algemeen 

1.1. Deze algemene spelvoorwaarden (hierna: “Spelvoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Hearst Magazines Netherlands B.V., Moermanskkade 500, 1013 BC Amsterdam (hierna: “Aanbieder”) georganiseerde actie Stemactie Harper's Bazaar Women of the Year 2020 (hierna: de “Actie”), ter promotie van Women of the Year waarbij de deelnemers hun stem kunnen uitbrengen op genomineerden van WOTY 2021.  

1.2. De Actie is specifiek bedoeld voor deelnemers vanaf 18 jaar woonachtig in Nederland (hierna: de “Deelnemer”). Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders, voogd of wettelijk vertegenwoordiger om mee te doen met de Actie.  

1.3. De Actie wordt georganiseerd van 24/09/2021 t/m 18/011/2021 Anders dan op deze datum kan niet worden meegedongen naar een prijs.   

1.4. Aanbieder behoudt zich het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens Deelnemers. 

2. Deelname

2.1. De Actie bestaat uit het achterlaten van de gegevens van Deelnemer die bestaan uit de Naam en e-mailadres van Deelnemer. 

2.2. Deelnemers dingen alleen mee naar een prijs indien aan alle onderdelen van de Actie als beschreven in artikel 2.1 is voldaan. 

2.3.  Deelnemer kan slechts eenmalig meedoen aan de Actie en staat er voor in dat de verstrekte gegevens juist en volledig zijn. 

2.4.Deelname aan de Actie is kosteloos.  

2.5. De Aanbieder is gerechtigd Deelnemer uit te sluiten van de Actie indien Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen of in strijd metde Spelvoorwaarden handelt dan wel indien het verloop van de Actie op oneerlijke wijze door Deelnemer is beïnvloed. Door uitsluiting komt de Deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de prijs en de Deelnemer doet hierbij voor als dan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van de prijs te vorderen.  

3. Persoonsgegevens 

3.1. Het verstrekken van de persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de Actie te kunnen deelnemen. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ter realisatie van de Actie en de daaruit voortvloeiende prijsuitreiking.  

3.2. Deelnemer erkent door deelname aan de prijsvraag op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van bepaalde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt zoals nader uiteengezet in de privacy policy

4. Aansprakelijkheid

4.1. Deelname aan de Actie geschiedt voor eigen risico. Aanbieder en door haar ingeschakelde derden of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van i) deelname aan de Actie, ii) het onvermogen deel te nemen, iii) uitslagen van de Actie. Tenzij deze schade het directe gevolg is van de aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.  

4.2. Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijkheid van de Aanbieder voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Aanbieder tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert. 

4.3. Aanbieder is niet aansprakelijk voor de opgave door de Deelnemer van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane inschrijvingen of andere wijze van verlies van dergelijke gegevens. 

5. Toepasselijk recht en forumkeuze

5.1. Op deze Spelvoorwaarden, alsmede de Actie en alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

5.2. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met Gedragscode Promotionele Kansspelen.  

5.3. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. In gevallen waarin de Spelvoorwaarden niet voorzien, beslist Aanbieder.  

5.4. In geval van klachten of opmerkingen ten aanzien van de Actie kan contact opgenomen worden met via [marketing.harpersbazaar@hearst.nl, Moermanskkade 500, 1013 BC Amsterdam, 020 535 3600]. 

Deze Spelvoorwaarden zijn opgesteld op 24/09/2021.